Судска управа Прекршајног суда у Крушевцу


Послови судске управе су послови који служе вршењу судске власти.
Пословима судске управе обезбеђују се услови за правилан и благовремен рад и пословање суда.
Под пословима судске управе сматрају се послови унутрашње организације одређени законом и Судским пословником.

Судску управу Прекршајног суда у Крушевцу чине:

• Председник суда, Драгиша Томић


Председник руководи судском управом. Поједине послове судске управе председник може поверити заменику председника.

За заменика председника суда одређен је судија Душан Милошевић који замењује председника суда у случају спречености или одсутности.• Судијски помоћник, Петар Михајловић


Помаже председнику у вршењу послова управе суда, у складу са законом, Судским пословником и Правилником о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места Прекршајног суда у Крушевцу.• Секретар суда, Гордана Трифуновић


Секретар суда помаже председнику суда у обављању послова судске управе којима се доприноси остваривању функције председника суда у складу са законом, судским пословником и актом о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у суду.• Административно-технички секретар суда, Радослав Милојевић


Административно-технички секретар суда помаже председнику у вршењу послова управе суда, у складу са законом, Судским пословником и Правилником о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места Прекршајног суда у Крушевцу.• Записничар, Гордана Милојевић


Записничар додељен председнику суда обавља све дактилографске послове за председника.