Судска управа Прекршајног суда у Крушевцу


Послови судске управе су послови који служе вршењу судске власти.
Пословима судске управе обезбеђују се услови за правилан и благовремен рад и пословање суда.
Под пословима судске управе сматрају се послови унутрашње организације одређени законом и Судским пословником.

Судску управу Прекршајног суда у Крушевцу чине:

• Председник суда, Марина Ђорђевић


Председник руководи судском управом. Поједине послове судске управе председник може поверити заменику председника.

За заменика председника суда одређен је судија Иван Јовановић који замењује председника суда у случају спречености или одсутности.• Судијски помоћници, Драгана Лужњанин и Слађана Антић


Помажу председнику у вршењу послова управе суда, у складу са законом, Судским пословником и Правилником о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места Прекршајног суда у Крушевцу.• Административно-технички секретар суда, Радослав Милојевић


Административно-технички секретар суда помаже председнику у вршењу послова управе суда, у складу са законом, Судским пословником и Правилником о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места Прекршајног суда у Крушевцу.• Записничар, Светлана Новаковић


Записничар додељен председнику суда обавља све дактилографске послове за председника.