Контакти Прекршајног суда у Крушевцу


Прекршајни суд у Крушевцу


 37000 Крушевац, Стевана Синђелића 1
ПАК: 671611


Матични број: 17774069
Порески идентификациони број (ПИБ): 106399140

Судска управа


Административно-технички секретар, Радослав Милојевић

 037 423-723
 037 423-723
 prekrsajnisudks@gmail.com

 prekrsajnisudks@yahoo.com

Писарница


Управитељ писарнице, Светлана Петровић

 037 427-459 локал 165

Рачуноводство


Шеф рачуноводства, Славица Томић

Канцеларија бр. 7
 Рајићева 1
 037 413-607

Одељење суда у Александровцу


 37230 Александровац, 29. новембра 1
ПАК: 660223


 037 3751-172
 037 3751-172
 prekrsajialeksandrovac@gmail.com

Одељење суда у Брусу


 37220 Брус, Мике Ђорђевића б.б.
ПАК: 663041


 037 3826-359
 037 3826-359
 prekrsajibrus@gmail.com

Одељење суда у Варварину


 37260 Варварин, Марина Мариновића б.б.
ПАК: 668055


 037 788-838
 037 788-838
 prekrsajivar@gmail.com

Одељење суда у Ћићевцу


 37210 Ћићевац, Карађорђева 106
ПАК: 669001


 037 811-169
 037 811-169
 prekrsajicicevac@gmail.com