Sudska uprava Prekršajnog suda u Kruševcu


Poslovi sudske uprave su poslovi koji služe vršenju sudske vlasti.
Poslovima sudske uprave obezbeđuju se uslovi za pravilan i blagovremen rad i poslovanje suda.
Pod poslovima sudske uprave smatraju se poslovi unutrašnje organizacije određeni zakonom i Sudskim poslovnikom.

Sudsku upravu Prekršajnog suda u Kruševcu čine:

• Predsednik suda, Dragiša Tomić


Predsednik rukovodi sudskom upravom. Pojedine poslove sudske uprave predsednik može poveriti zameniku predsednika.

Za zamenika predsednika suda određen je sudija Dušan Milošević koji zamenjuje predsednika suda u slučaju sprečenosti ili odsutnosti.• Sudijski pomoćnik, Petar Mihajlović


Pomaže predsedniku u vršenju poslova uprave suda, u skladu sa zakonom, Sudskim poslovnikom i Pravilnikom o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta Prekršajnog suda u Kruševcu.• Sekretar suda, Gordana Trifunović


Sekretar suda pomaže predsedniku suda u obavljanju poslova sudske uprave kojima se doprinosi ostvarivanju funkcije predsednika suda u skladu sa zakonom, sudskim poslovnikom i aktom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u sudu.• Administrativno-tehnički sekretar suda, Radoslav Milojević


Administrativno-tehnički sekretar suda pomaže predsedniku u vršenju poslova uprave suda, u skladu sa zakonom, Sudskim poslovnikom i Pravilnikom o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta Prekršajnog suda u Kruševcu.• Zapisničar, Gordana Milojević


Zapisničar dodeljen predsedniku suda obavlja sve daktilografske poslove za predsednika.