Sudska uprava Prekršajnog suda u Kruševcu


Poslovi sudske uprave su poslovi koji služe vršenju sudske vlasti.
Poslovima sudske uprave obezbeđuju se uslovi za pravilan i blagovremen rad i poslovanje suda.
Pod poslovima sudske uprave smatraju se poslovi unutrašnje organizacije određeni zakonom i Sudskim poslovnikom.

Sudsku upravu Prekršajnog suda u Kruševcu čine:

• Predsednik suda, Marina Đorđević


Predsednik rukovodi sudskom upravom. Pojedine poslove sudske uprave predsednik može poveriti zameniku predsednika.

Za zamenika predsednika suda određen je sudija Ivan Jovanović koji zamenjuje predsednika suda u slučaju sprečenosti ili odsutnosti.• Sudijski pomoćnici, Dragana Lužnjanin i Slađana Antić


Pomažu predsedniku u vršenju poslova uprave suda, u skladu sa zakonom, Sudskim poslovnikom i Pravilnikom o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta Prekršajnog suda u Kruševcu.• Administrativno-tehnički sekretar suda, Radoslav Milojević


Administrativno-tehnički sekretar suda pomaže predsedniku u vršenju poslova uprave suda, u skladu sa zakonom, Sudskim poslovnikom i Pravilnikom o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta Prekršajnog suda u Kruševcu.• Zapisničar, Svetlana Novaković


Zapisničar dodeljen predsedniku suda obavlja sve daktilografske poslove za predsednika.